دسته: بلاگ

04 تابستان 1402

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت پنجم: بازی یک سیستم است

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

24 تابستان 1402

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت چهارم: محدوده و محدودیت‌های بازی

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

21 تابستان 1402

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت سوم: تعریف طراحی بازی و حدود آن

نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی قسمت اول: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت

18 تابستان 1402

طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی یک تجربه (یا چگونه یک بازی رومیزی طراحی کنیم؟) قسمت دوم: دسته‌بندی و ترکیب اطلاعات

  نویسنده: دیگو بلترامی مترجم: سید علی طباطبایی لطفی اگر قسمت اول را مطالعه نکردید به این لینک مراجعه کنید: طراحی بازیهای رومیزی مانند طراحی